Search

Witamy w świetlicy!

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami świetlicy.„Świetlica wita was,
Tu szybko mija czas.
Radosny uśmiech dzieci,
Jak ptak ku słońcu leci.
Na twarzach uśmiech promienny,
Dla nas jest zawsze bezcenny.
Więc przyjdź do naszej świetlicy,
Najweselszej w okolicy!”

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w miłym i bezpiecznym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw. Dążymy do tego aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań dzieci poprzez ukazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w formie aktywności: plastycznej, teatralnej, czytelniczo – medialnej , zajęć umuzykalniających, zajęć hobbystycznych, zajęć sportowo – zabawowych, przyrodniczych, literackich oraz zajęć z edukacji regionalnej.


 

Witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018

Godziny pracy  świetlicy szkolnej

poniedziałek - piątek

godz. 7.00 - 15.30

 

Skład zespołu nauczycieli świetlicy:

Beata Dymek – lider zespołu, zajęcia plastyczne, zajęcia opiekuńczo -   wychowawcze,

Paulina Jabłońska – koordynator zajęć „Bezpieczni w sieci”, zajęcia socjoterapeutyczne

                                o charakterze zabawowym oraz   opiekuńczo – wychowawcze,

Anna Przekop – koordynator zajęć teatralnych, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,

Hanna Krakowiak - zajęcia z edukacji regionalnej i patriotycznej, zajęcia opiekuńczo –    wychowawcze,

Małgorzata Jaroszyk – zajęcia umuzykalniające, joga dla najmłodszych oraz zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

 

 

Zespół wychowawców świetlicy to wykwalifikowana kadra pedagogów, która działa i wspiera uczniów na wielu płaszczyznach.


 

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://sp3chodziez.cal.pl/index.php/w-swietlicy#sigFreeId0e19c59ba2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej:

1. Do świetlicy szkolnej wchodzimy spokojne i bez przepychania.

2. Plecaki układamy na regale, kurtki wieszamy na wieszaku.

3. Zgłaszamy nasze przyjście wychowawcy, który odnotuje obecność.

4. Nie wychodzimy z sali bez pozwolenia wychowawcy.

5. Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się: - nie biegamy po pomieszczeniu, - nie siadamy na parapetach, - nie wchodzimy na stoły i nie siadamy na nich, - dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

6. Biurko jest miejscem pracy nauczyciela.

7. Uczniowie zajmują miejsca przy stołach.

8. Wszelkie urządzenia obsługuje tylko wychowawca.

9. Uczestniczymy w zajęciach.

10. Jeżeli nie bierzemy udziału w zajęciach, zabawie, nie przeszkadzamy innym.

11. Możemy korzystać z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce.

12. Bawimy się i współpracujemy ze sobą.

13. Umiemy pogodzić się z przegraną w grze lub zabawie.

14. Przestrzegamy zasad kulturalnego zachowania się: - staramy się cicho pracować i bawić, - nie przeszkadzamy innym w pracy i zabawie,

- nie używamy przemocy, - nie używamy wulgarnego słownictwa, - nie obrażamy się, lepiej powiedzieć spokojnie co nam się nie podoba, - nie wyśmiewamy, - nie dokuczamy, - nie prowokujemy do kłótni i bójek,- szanujemy innych i jesteśmy wobec nich życzliwi, grzeczni i tolerancyjni, - stosujemy zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję i przepraszam.

15. Szanujemy własność cudzą, nie przywłaszczamy sobie rzeczy innych osób i należących do świetlicy.

16. Korzystając ze sprzętu, narzędzi i materiałów znajdujących się w świetlicy szkolnej, pamiętamy, by dbać o nie.

17. Dbamy o porządek w sali. Po skończonej zabawie porządkujemy swoje miejsce pracy.

18. Słuchamy uważnie próśb i poleceń wychowawcy i staramy się jak je najlepiej wykonywać.

19. Dbamy o czystość osobistą i miejsca pracy.

20. Ponosimy odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w świetlicy.

21. Nie korzystamy z telefonów komórkowych ani odtwarzaczy.

22. Dostarczamy pisemną zgodę od rodzica/opiekuna na zwolnienie ze świetlicy inne niż wymienione w karcie zgłoszenia.

23. Podczas wyjść z grupą na boisko, spacer lub do innego pomieszczenia szkoły ustawiamy się na korytarzu parami i czekamy na wychowawcę.

24. Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku.

 

Regulamin świetlicy szkolnej

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chodzieży

1.Świetlica szkolna realizuje pozalekcyjną formę działalności szkoły i pełni funkcję opiekuńczo- wychowawczą.

2. Świetlica szkolna organizuje opiekę  uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub godziny dojazdu do szkoły.

3. Wychowankowie przyjmowani są do świetlicy szkolnej na kolejny rok szkolny na podstawie złożenia pisemnej deklaracji w terminie:

a) Klasy I - do 31 marca roku poprzedzającego podjęcie nauki w szkole – Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 3- w miejscu „ Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy”.

b) Klasy II i III - do 15 kwietnia.

Deklaracje do pobrania w świetlicy szkolnej.

4. Do 15 sierpnia rodzice zobowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły:

  a) Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

  b) Zaświadczenia o zatrudnieniu poświadczone przez pracodawcę lub zaświadczenie o prowadzeniu własnej działalności poświadczone przez ZUS. 

Zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej bez zaświadczeń  o zatrudnieniu nie będą rozpatrywane.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej oraz zaświadczenia o zatrudnieniu do pobrania w sekretariacie szkoły.

5. Lista dzieci przyjętych do świetlicy umieszczona będzie na gazetce przy świetlicy szkolnej.

6. Rodzic ma obowiązek każdorazowo poinformować wychowawcę świetlicy w formie pisemnej:

- jeżeli dziecko ma samo wracać do domu, a nie zostało to zaznaczone w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej ,

- o odebraniu dziecka przez osoby inne niż wymienione w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej .

W przypadku odbioru przez osoby nie wymienione w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na upoważnieniu powinny znaleźć się następujące informacje:

- imię i nazwisko dziecka,
- imię i nazwisko osoby odbierającej,

- data i podpis rodzica.

Innym osobom dziecko nie zostanie wydane.

7. Należy informować wychowawców świetlicy o wszelkich zmianach danych zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej - szczególnie numerów telefonów kontaktowych.

8.Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonuje zespół wychowawców świetlicy.
  Pierwszeństwo w procesie naboru mają:

- uczniowie klas I, którzy  ze względu na czas pracy rodziców muszą dłużej przebywać w   szkole ,
- następnie uczniowie klas II i III.

Opieką doraźną, w sytuacjach szczególnych, obejmowani mogą być uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję ( nagła nieobecność nauczyciela).

9. Od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej można odwołać się do dyrektora szkoły, w termie 5 dni, od ogłoszenia wyników rekrutacji. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

10. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej tworzą grupy wychowawcze w danym roku szkolnym, których liczebność nie może przekraczać 25 wychowanków na 1 wychowawcę, zgodnie  ze Statutem Szkoły.

11. Czas pracy świetlicy w danym roku szkolnym określa Dyrektor szkoły.

12. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby nietrzeźwe.

13. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka na zajęciach w świetlicy powyżej 1 miesiąca uczeń może zostać skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

14. Rodzic ma prawo do bieżącej informacji o zachowaniu dziecka w świetlicy.

15. Dzieci zapisane do świetlicy powinny być doprowadzane do sali i odbierane osobiście przez rodziców lub osoby upoważnione, zwłaszcza w przypadku uczniów klas I i II.

16. Dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii mają obowiązek przebywania w tym czasie w świetlicy szkolnej (a w przypadku, gdy świetlica szkolna jest nieczynna – w bibliotece szkolnej), chyba że rodzice/prawni opiekunowie złożą stosowne oświadczenie, iż biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich dziecka w tym czasie.

17. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin odbioru dziecka ze świetlicy do czasu zakończenia zajęć świetlicowych.

18. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzic ponosi odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.

19. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy  oraz w sytuacji braku kontaktu z rodzicami według danych  zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, dziecko zostanie przekazane  policji.

20. Niedopuszczalne jest telefoniczne wywoływanie dziecka ze świetlicy.

21. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpowiedzialnością finansową za powstałą szkodę.

22. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z regulaminem świetlicy i przestrzegać zawartych w nim zasad.

23. Wychowanek świetlicy  ma prawo do zabawy, wypoczynku, zajęć rozwijających i usprawniających, pomocy w nauce i odrabianiu zadań domowych.

24. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy tylko za zgodą wychowawcy świetlicy.

25. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3 i tym podobnych urządzeń.

26. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów: garderobę, prywatne zabawki, telefony komórkowe, odtwarzacze  itp.

27.Wychowanek ma obowiązek przestrzegać zasad i norm zachowania obowiązujących w szkole, mając na uwadze dobro swoje, innych uczniów i pracowników szkoły.

28. Wychowanek podlega systemowi nagród i kar obowiązującym w szkole zgodnie ze Statutem Szkoły.

29.  W uzasadnionych przypadkach powtarzającego się zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu i pozostałych uczniów, po indywidualnej analizie sytuacji, zespół wychowawców świetlicy może  wypisać  ucznia ze świetlicy. 

30. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.