Search

Regulaminy

NOWY REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

Do pobrania:

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2017 - PDF


 

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

1. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz internetu wyłącznie w celach edukacyjnych.

2. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.

3. Samodzielnie ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie klas IV-VI, posiadający elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.  

4. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.

5. W bibliotece można drukować i kopiować jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych za zgodą nauczyciela bibliotekarza.  

6. Po wykonaniu prac, otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem. 

7. Wszelkie trudności w obsłudze komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi. 

8. Do pracowni nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

9. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

10. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu pociągnie za sobą odpowiednie konsekwencje.

 


REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W CHODZIEŻY

Do pobrania:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW... - PDF


                                        

Potwierdzenie zapoznania się rodzica/prawnego opiekuna

z Regulaminem korzystania z bezpłatnych podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

oraz potwierdzenie odbioru kompletu materiałów ćwiczeniowych

 

L.p.

 

Imię i nazwisko

ucznia

 

Potwierdzenie znajomości

 regulaminu

 

Potwierdzenie odbioru kompletu materiałów ćwiczeniowych

1.      

 

 

 

2.      

 

 

 

3.      

 

 

 

4.      

 

 

 

5.      

 

 

 

6.      

 

 

 

7.      

 

 

 

8.      

 

 

 

9.      

 

 

 

10.   

 

 

 

11.   

 

 

 

12.   

 

 

 

13.   

 

 

 

14.   

 

 

 

15.   

 

 

 

16.   

 

 

 

17.   

 

 

 

18.   

 

 

 

19.   

 

 

 

20.   

 

 

 

21.   

 

 

 

22.   

 

 

 

23.   

 

 

 

24.   

 

 

 

25.   

 

 

 

Kodeks dobrego zachowania

Kodeks dobrego zachowania - prezentacja

Regulamin ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży

Regulamin ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży - prezentacja