Search

Ocena pracy nauczyciela

PROCEDURA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

Uczestnicy procesu oceniania: nauczyciel, dyrektor szkoły.

I. Nauczyciele podlegający ocenie

1. Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela ocenie podlega praca nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli.

2. Ocenie podlegają wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole za wyjątkiem nauczycieli stażystów. Ocenie podlega praca nauczycieli posiadających stopnie awansu: nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

3. Praca nauczyciela podlega ocenie bez względu na wymiar czasu pracy, w jakim zatrudniony jest nauczyciel.

4. Każdy nauczyciel szkoły powinien być oceniany nie rzadziej niż raz na pięć lat.

II. Cel dokonywania oceny pracy nauczyciela

1. Dokonywanie oceny pracy nauczyciela ma na celu kontrolę tego, w jakim stopniu nauczyciel realizuje powierzone mu obowiązki.

2. Dokonywanie oceny pracy nauczyciela jest czynnością z zakresu nadzoru pedagogicznego.

III. Wystąpienie z inicjatywą dokonania oceny pracy

1. Oceny pracy nauczyciela może dokonać z własnej inicjatywy dyrektor szkoły - jako organ dokonujący oceny pracy.

2. Ponadto, wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela mogą zgłosić do dyrektora:

1) sam nauczyciel, którego praca ma być oceniana

2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny

3) organ prowadzący szkołę

4) rada szkoły

5) Rada Rodziców

3. Ilekroć któryś z uprawnionych organów złoży stosowny wniosek, to dyrektor zobowiązany jest do dokonania oceny pracy nauczyciela.

IV. Terminy

1. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.

2. W przypadku dokonywania oceny na wniosek uprawnionych podmiotów przy obliczaniu tego 3 - miesięcznego okresu nie uwzględnia się okresów usprawiedliwionej nieobecności 

w pracy nauczyciela trwającej dłużej niż jeden miesiąc i okresów ferii wynikających 

z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).

3. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego

V. Organ dokonujący oceny pracy

1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel, po zasięgnięciu opinii wicedyrektora szkoły, który również sprawuje nadzór pedagogiczny.

2. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela - oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.

3. Nauczyciel po otrzymaniu pisemnej informacji nt. oceny pracy, może wnioskować o zasięgnięcie opinii na temat jego pracy właściwego doradcy metodycznego.

4. Jeżeli zasięgnięcie opinii następuje z inicjatywy Dyrektora, informuje on o tym fakcie 

w formie pisemnej nauczyciela.

VI. Obowiązek informowania nauczyciela.

1. Dyrektor szkoły ma obowiązek poinformowania nauczyciela o dokonywaniu oceny jego  pracy w każdym przypadku, gdy ocena pracy nauczyciela następuje:

1) z inicjatywy dyrektora szkoły

2) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3) na wniosek organu prowadzącego szkołę

4) na wniosek rady szkoły

2. Obowiązek informowania o dokonywaniu oceny nie istnieje - z oczywistych powodów – jeśli ocena pracy dokonywana jest na wniosek nauczyciela.

3. Dyrektor planuje ocenę pracy nauczycieli w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

4. Dyrektor szkoły zapoznaje w/w nauczycieli z Procedurą dokonywania oceny pracy.

5. O dokonywaniu oceny pracy dyrektor zawiadamia nauczyciela w formie pisemnej, w terminie co najmniej miesięcznym przed dokonaniem oceny.

VII. Kryteria oceny pracy

Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 KN oraz art. 4 USO, zadań statutowych i obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 KN. Dokonując oceny pracy w szczególności uwzględnia się (§2 rozporządzenia MEN z 31 grudnia 2012r.).:

1.poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, kulturę, poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,

2.zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo w pozalekcyjnej dzielności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami),

3.aktywność w doskonaleniu zawodowym,

4.działania w zakresie wspomagania rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego możliwości 

i potrzeb,

5.przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).

VIII. Tryb dokonywania oceny pracy:

1. Dyrektor gromadzi informacje o pracy nauczyciela poprzez:

1) badanie dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela,

2) bezpośrednią obserwację pracy nauczyciela,

3) analizę efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela,

4) analizę uczestnictwa nauczyciela w różnych formach doskonalenia,

5) analizę arkuszy samooceny nauczyciela.

2. Dyrektor może zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego (z własnej inicjatywy     

    lub na wniosek nauczyciela).

3. Dyrektor sporządza projekt oceny.

4. Na specjalnym spotkaniu, o którym nauczyciel zostaje powiadomiony na tydzień przed planowanym terminem, dyrektor zapoznaje nauczyciela z projektem oceny pracy. (Nauczyciel ma prawo zgłosić pisemny wniosek na 5 dni przed planowanym spotkaniem o obecność na spotkaniu przedstawiciela organizacji związkowej). Nauczyciel otrzymuje od dyrektora kopię projektu oceny na piśmie i potwierdza otrzymanie własnoręcznym podpisem.

5. Dyrektor informuje nauczyciela, że ma prawo do pisemnego zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektu oceny.

6. Dyrektor, po dokonaniu oceny pracy, wręcza nauczycielowi Kartę oceny pracy, a odpis załącza do akt osobowych.

7. Nauczyciel może odwołać się od dokonanej oceny pracy do Kuratora Oświaty.

IX. Dokumentacja związana z oceną pracy nauczycieli gromadzona przez Dyrektora:

1. Wniosek o dokonanie oceny pracy lub kopia pisma Dyrektora, skierowanego do  nauczyciela, jeżeli ocena pracy dokonywana jest z inicjatywy Dyrektora.

2. Projekt oceny pracy.

3. Uwagi nauczyciela wniesione do projektu.

4. Opinia doradcy metodycznego (jeżeli była zaciągana).

5. Wnioski nauczyciela (jeżeli były złożone).

6. Inna dokumentacja związana z dokonywaniem oceny pracy.

X. Opinia doradcy metodycznego

1. W czasie dokonywania oceny pracy istnieje możliwość zasięgnięcia przez dyrektora opinii na temat pracy ocenianego nauczyciela. O opinię w przedmiotowej sprawie dyrektor może zwrócić się do doradcy metodycznego. Dopiero, gdy zasięgnięcie opinii doradcy metodycznego jest niemożliwe, o opinię można zwrócić się do innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

2. Oceniany nauczyciel posiada prawo zgłoszenia wniosku o sporządzenie przez doradcę metodycznego (nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, opiekuna naukowo-dydaktycznego) opinii w przedmiocie pracy tego nauczyciela. Wniosek taki dyrektor obowiązany jest uwzględnić, tzn. w przypadku zgłoszenia wniosku przez ocenianego nauczyciela, dyrektor bezwzględnie musi zwrócić się do właściwego podmiotu o tę opinię.

3. Opinia dotycząca pracy nauczyciela, sporządzona przez doradcę metodycznego (nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, opiekuna naukowo-dydaktycznego) powinna mieć formę pisemną.

XI. Opinia samorządu uczniowskiego

1. Przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. Decyzja co do zasięgnięcia opinii samorządu uczniowskiego zależy wyłącznie od dyrektora dokonującego oceny. Nie jest ona obowiązkowa.

XII. Zapoznanie nauczyciela z projektem oceny pracy

1. Dyrektor szkoły sporządza pisemny projekt oceny pracy nauczyciela i przedstawia go nauczycielowi. Na tym etapie nauczyciel, po zapoznaniu się z projektem oceny, może zgłosić dyrektorowi swoje uwagi i zastrzeżenia.

2. Termin do zgłoszenia uwag, o których mowa ust.1. wynosi 3 dni licząc od daty zapoznania się nauczyciela z projektem oceny. Uwagi powinny zostać zgłoszone na piśmie.

3. Przy zapoznawaniu nauczyciela z projektem oceny i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.

4. Dopiero po zapoznaniu nauczyciela z projektem oceny oraz po wysłuchaniu uwag i zastrzeżeń nauczyciela - możliwe jest ustalenie oceny pracy nauczyciela.

XIII. Ustalenie oceny pracy

1. Ocena pracy ma formę opisową oraz powinna ustosunkować się do realizacji przez nauczyciela zadań, stanowiących punkt wyjścia do dokonywania oceny. W ocenie powinny być zawarte szczegółowe informacje co do kwestii określonych  w standardach jakości pracy nauczyciela .

2. Opisowa ocena pracy zakończona jest stwierdzeniem uogólniającym, którym może być:

1) ocena wyróżniająca

2) ocena dobra

3) ocena negatywna.

Przepisy nie przewidują innych ocen uogólniających, zatem ocenę uogólniającą musi stanowić jedna ze wskazanych ocen.

XIV. Doręczenie karty oceny pracy

1. Po upłynięciu 3-dniowego okresu od daty zapoznania nauczyciela z projektem oceny dyrektor szkoły wręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy. Kopia karty oceny pracy włączana jest do akt osobowych nauczyciela.

2. Ocena pracy nauczyciela nie jest decyzją administracyjną. Nie znajdą wobec tego zastosowania do tej oceny przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

XV. Odwołanie od oceny

1. Nauczyciel ma możliwość odwołania się od ustalonej przez dyrektora oceny pracy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

2. Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia nauczycielowi karty oceny pracy.

3. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły.

XVI. Ocena pracy nauczycieli religii - uregulowania odrębne

1. Przepisy dotyczące dokonywania oceny pracy stosuje się również do nauczycieli religii.

2. Dyrektor szkoły, dokonując oceny pracy nauczyciela religii, bierze pod uwagę ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.