Search

Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej

PROCEDURA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ - PDF

Zarządzenie nr 20/2017

Dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 3

im. Powstańców Wielkopolskich

w Chodzieży

z dnia 23 października 2017 r.

 

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 703)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658)

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży

zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadzić do stosowania „Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży”.

§ 2.

Procedury stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Karty monitorowania wdrażania podstawy programowej stworzone na dotychczasowych wzorach obowiązują do końca okresu, na który zostały przygotowane, tj do 31 sierpnia 2019r.

§ 4.

Nowe karty monitorowania obowiązują dla klas I, IV, VII w roku szkolnym 2017/2018; I, II, IV, V, VII, VIII w roku szkolnym 2018/2019;  I, II, III,  IV, V, VI, VII, VIII w roku szkolnym 2019/2020;

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2017 r.

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 20/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3

im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży

z dnia 23 paźdzeirnika.2017 r.

 

 

 

Procedury monitorowania realizacji

podstawy programowej

w Szkole Podstawowej nr 3

im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży

I. Postanowienia ogólne

1.     Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu, czynności i techniki dokumentowania czynności dyrektora w zakresie nadzoru nad realizacją podstaw programowych poszczególnych zajęć edukacyjnych.

2.     Procedura swoim zakresem obejmuje dyrektora szkoły i wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży.

3.     Nadzór nad stosowaniem niniejszej procedury pełni dyrektor Szkoły Podstawowej

nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży.

4.     Ilekroć mowa jest o:

1)     podstawie programowej – należy przez to rozumieć obowiązkowe na danym etapie kształcenia zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań,

2)     oświadczeniu – należy przez to rozumieć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do procedury.

 

II. Tryb postępowania

1.     Nauczyciele zajęć edukacyjnych zapoznają się z podstawą programową kształcenia ogólnego.

2.     Nauczyciele analizują wybrany przez siebie program nauczania pod kątem zgodności z podstawą programową.

3.     Nauczyciele przedstawiają dyrektorowi szkoły wybrany program nauczania zajęć edukacyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.     Nauczyciele w terminie do 15 września danego roku szkolnego składają dyrektorowi szkoły opracowany rozkład materiału w poszczególnych klasach.

5.     Każdy nauczyciel zobowiązany jest do wypełniania na bieżąco karty monitorowania zgodnie z załącznikiem nr 1 lub nr 2 do procedury.

6.     Po końcoworocznej radzie klasyfikacyjnej nauczyciele wypełniają oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do procedury.

7.     Oświadczenia, o których mowa w ust 6 stanowią dokumentację szkolną i są przechowywane przez dyrektora szkoły.

8.     Dyrektor szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego monitoruje realizacją podstawy programowej poprzez:

1)     kontrolę dzienników zajęć edukacyjnych,

2)     obserwację zajęć edukacyjnych pod kątem znajomości przez nauczyciela podstawy programowej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

3)     analizę karty monitorowania,

4)     analizę zgromadzonych przez nauczycieli danych zawartych w oświadczeniach.

9.     W przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że realizacja podstawy programowej jest zagrożona, dyrektor podejmuje działania zapobiegawcze poprzez właściwe rozplanowanie zajęć w kolejnym roku szkolnym oraz poprzez przydzielanie zastępstw, których celem jest zniwelowanie zagrożenia.

Załącznik nr 1

do Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

Temat dnia

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 

 

np.  I. 1.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................

podpis nauczyciela

Załącznik nr 2

do Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej

 

Przedmioty

 

 

Temat lekcji

 

 

Ilość jednostek lekcyjnych

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................

podpis nauczyciela

 

 

Załącznik nr 3

do Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej

 

Oświadczenie

o realizacji podstawy programowej w roku szkolnym ........................

 

..................................……….

imię i nazwisko nauczyciela

 

......................................    

zajęcia edukacyjne

Oświadczam, że w roku szkolnym ……………..……… stan realizacji podstawy programowej zajęć prowadzonych przeze mnie przedstawia się następująco:

 

 

Klasa

Podstawę programową zrealizowałam(-em) zgodnie z przyjętym programem nauczania

(tak/nie)

Do realizacji w następnym roku szkolnym pozostało

(podać dział lub partię materiału, w przypadku niezrealizowania podstawy programowej zgodnie z przyjętym programem nauczania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ....................................

 

podpis nauczyciela