Search

Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej

PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

LP.

STANOWISKO ODPOWIEDZIALNE ZA DZIAŁANIE

DZIAŁANIE

TERMIN

SPOSÓB DZIAŁANIA

1.

Nauczyciele

zapoznają się z podstawą programową danych zajęć edukacyjnych

na początku czerwca

w formie pracy samokształceniowej lub podczas posiedzenia zespołu przedmiotowego

2.

Nauczyciele/ zespół nauczycieli

analizują wybrany przez siebie program nauczania pod kątem zgodności z podstawą programową

do 31 maja

wypełniają arkusz analizy programu stanowiącego załącznik do procedury

3.

Nauczyciele/ zespół nauczycieli

wnioskują do dyrektora szkoły o dopuszczenie wybranego programu do użytku w szkole

do 31 maja

w formie obowiązującego wniosku stanowiącego załącznik do procedury

4.

Dyrekcja

dopuszcza program do użytku w szkole

do 31 sierpnia

po upewnieniu się, że program nauczania jest zgodny z podstawą programową

5.

Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych

opracowują plany edukacyjne, z uwzględnieniem zadań szkoły oraz zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej

do 15 września

plany określają: tematy zajęć, liczbę godzin na ich realizację, wymagania edukacyjne w formie szczegółowych celów operacyjnych oraz procedury osiągania założonych celów

6.

Dyrekcja

kontroluje dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

raz w miesiącu

analizuje liczbę i tematykę zrealizowanych zajęć

7.

Dyrekcja

obserwuje zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli

cały rok

bada znajomość podstawy programowej przez nauczyciela, analizuje stopień realizacji zadań określonych w podstawie programowej

8.

Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych

monitorują liczbę zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych

dwa razy w roku szkolnym - po I półroczu i na koniec roku szkolnego

w formie arkusza monitorowania

9.

Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych

monitorują stopień realizacji treści podstawy programowej oraz zalecane warunki i sposoby realizacji

dwa razy w roku szkolnym - po I półroczu i na koniec roku szkolnego

w formie arkusza monitorowania

10.

Klasowe zespoły nauczycieli

monitorują stopień realizacji ogólnych zadań szkoły, proponują sposoby rozwiązania ewentualnych trudności w ich realizacji

dwa razy w roku szkolnym - po I półroczu i na koniec roku szkolnego

w formie arkusza monitorowania

11.

Wychowawca

przedstawia dyrekcji i radzie pedagogicznej wnioski z realizacji podstawy programowej w danej klasie

na plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego

w formie wniosków

12.

Dyrekcja

analizuje zgromadzone dane dotyczące realizacji podstawy programowej oraz formułuje wnioski do dalszej pracy

dwa razy w roku szkolnym - po I półroczu i na koniec roku szkolnego

w formie wniosków i rekomendacji